Verkoop voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van bestelde, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Maziana Bruidsmode slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 weken. Dit in verband met eventuele prijswijzigingen.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 19% BTW.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en akkoord verklaard.
2.4 Extra accessoires zoals een hoepel, sluier, handschoenen, bolero, etc. zijn niet bij de prijs van de trouwjurk inbegrepen mits duidelijk in de offerte/aanbieding omschreven. In andere gevallen worden deze extra’ s tegen aantrekkelijke meerprijzen aangeboden in uw offerte/aanbieding.

Levertijd

3.1 Levertijden kunnen per trouwjurk verschillen. De gemiddelde levertijd bedraagt normaliter 8 weken voor de Maziana Couture collectie. Voor de overige merken is dat 12 tot 16 weken. De verwachte levertijd staat altijd vermeld in de offerte/aanbieding. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onverhoopt buiten onze schuld om situaties ontstaan waarbij een levertijd uitloopt zoals overmacht. Indien hierdoor problemen ontstaan zullen wij hiervoor altijd een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden. Echter zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, buiten het bedrag van de trouwjurk om, ontstaan door een uitloop van levertijd.

Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient er een vooruitbetaling van ten minste 50% van het totaalbedrag door Maziana bruidsmode te zijn ontvangen alvorens er wordt begonnen met de uitvoering met de bestelde trouwkleding.
5.2 Het resterend bedrag moet worden voldaan bij het leveren van de bruidskleding.
5.3 Maziana bruidsmode behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de offerte/aanbieding.
5.4 De bestelde producten dienen binnen 3 maanden te worden opgehaald na de afgesproken leveringsdatum.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De goederen blijven eigendom van Maziana bruidsmode tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

7.1 Maziana Bruidsmode levert op maat gemaakte trouwjurken conform de afspraken welke zijn gemaakt in de offerte/aanbieding, deze zijn bevestigd in de overeenkomst. Mits het geleverde niet overeenkomt met de gemaakte afspraken, is Maziana bruidsmode aansprakelijk en zal binnen een redelijke termijn e.e.a. naar behoren herstellen/aanpassen of indien noodzakelijk opnieuw laten maken.
7.2 Maziana bruidsmode is nimmer aansprakelijk voor schade indien in er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.3 Maziana bruidsmode wordt nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant Maziana Bruidsmode.

Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.
8.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Annulering van het huwelijk.

9.1 Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de klant. U bent verplicht om 100% van de koopsom te betalen.
9.2 In het geval van het overlijden van een van de aanstaande echtlieden door de consument aannemelijk te maken, is een uitzondering op deze regel gerechtvaardigd.
9.3 Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal Maziana Bruidsmode verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder.

Nederlands recht.

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.